Bestyrelsens beretning for årsregnskabet 2021

 

Året 2021 blev for mange virksomheder både vanskeligt og besværligt.

For de fleste virksomheder skabte Coronaen i årets løb problemer af mange forskellige slags.

Nedlukninger af samfundet, der kom mere eller mindre pludseligt – og med ubestemt varighed.

Hjemsendelse af smittede medarbejdere og forsyningsvanskeligheder på grund af nedlukninger i andre lande.

Masser af bøvl og besvær for mange - men ikke for Tørring Kraftvarmeværk.

For Tørring Kraftvarmeværk blev året 2021 helt anderledes positivt.

Ingen medarbejdere blev ramt af Corona, og alle har ydet en rigtig stor indsats.

Værket havde heller ingen problemer med forsyninger i 2021.

Solen har skinnet på solfangerne. Træpiller er leveret til vores træpille kedel. Der har været gas i rørene til vores store gasmotor, og der har været strøm på el-nettet til, at vi kunne køre med vores nye varmepumpe.

Strategien med stor diversitet har fortsat på værket.

I perioder, hvor strømmen var dyr, har vi produceret strøm til el-nettet på vores gasmotor.  I perioder hvor strømmen var billig, har varmepumpen ved Hjertestien kørt for fuld kraft.

På grund af særlige regler i den tyske lovgivning, har vi har endog i perioder været så heldige, at kunne sælge dyr strøm til el-nettet - samtidig med, at vi har købt billig strøm til varmepumpen.

I 2021 er produktionen fordelt på den måde, at kølevandet fra motoren, der kører på gas og producerer strøm, har levet 39% af den samlede varme til forbrugerne.

Solvarmen har leveret 22%. Træpille kedlen og Varmepumpen har hver leveret 17%

Gaskedlerne har leveret de sidste 5%

Vi bruger helst ikke gaskedlerne, for det er den dyreste måde at producere varme på. Det koster cirka 660 kroner pr. MW. Til sammenligning koster solvarmen cirka 5 kroner pr. MW. 

Men vi er jo desværre ikke herre over, hvor meget solen skinner.

Rundt omkring i Danmark har mange forbrugere været meget hårdt ramt af de store prisstigninger på gas og elektricitet.

Når forbrugerne i Tørring Kraftvarmeværk i gennemsnit kun mærker en prisstigning på 8% - frem til 1 juli i år - skyldes det, at vi har et meget fleksibelt produktionsapparat, der hele tiden kan omstilles til at bruge den mest billige varmekilde.

De acontobeløb vi opkræver frem til 1 juli i år, er baseret på det budget, som bestyrelsen vedtog i november sidste år.

Ruslands invasion af Ukraine har imidlertid ændret situationen meget – og til det værre.

Krigen har medført kraftige stigninger i prisen på gas og olie. Dertil kommer EU's beslutning, om at ville gøre sig uafhængig af russisk olie og gas. Denne beslutning betyder, at prisen på energi i en lang periode vil være mere ustabil, og højere end vi har set tidligere.

Tørring Kraftvarmeværk bruger selvfølgelig så lidt gas som overhovedet muligt til at producere den varme, der skal leveres til forbrugerne.

Vi vil helst bruge varme fra solfangerne, eller fra de store varmepumper, men vi er desværre ikke herre over, hvor meget solen skinner på solfangerne, eller hvor høj prisen er på den strøm, som vi skal betale, for at varmepumperne kan køre. 

Bestyrelsen har for længst besluttet en række investeringer, der skal gøre Tørring Kraftvarmeværk uafhængig af gas. Men ting tager tid - og leveringstiden for nye produktionsmidler forlænger processen en del. Der er nemlig mange andre end os, der forsøger at blive uafhængige af gas.

Prisudviklingen på gas har medført, at bestyrelsen har udarbejdet ”et bedste gæt” på, hvordan varmeprisen for hele 2022 forventes at blive.

Samtidig har bestyrelsen et stærkt ønske om at forbrugerne ikke rammes af store, ekstra opkrævninger, når regnskabet for hver enkelt forbruger er gjort op i begyndelsen af 2023.

Derfor har bestyrelsen besluttet at forhøje acontobetalingerne for den enkeltes varmeforbrug.

Forhøjelsen sker fra 1. juli 2022 med 341 kroner og 25 øre pr. MWh til 828 kroner og 75 øre pr. MWh.

For et standardhus stiger den samlede acontobetaling således med ca. 460 kroner pr. måned.

Det er vigtigt at forstå, at det er acontobetalingerne, der stiger. Den enkelte forbruger kan stadig nå at reducere sin varmeregning ved at skrue ned for temperaturen i stuerne - eller ved at skrue ned for antallet af varme brusebade.    

Bestyrelsen følger produktionsprisen på varme meget tæt. Såfremt gasprisen falder under det, som vi forventer, vil acontobetalingerne blive ændret i nedadgående retning. 

Tørring Kraftvarmeværk har gennem hele 2021 været en sikker og stabil leverandør af varme. Derfor skal der lyde en stor tak til direktør Torben Alex Nielsen og hans medarbejdere for et godt og dygtigt udført arbejde.

Forsyningssikkerheden har været i top, og derfor har Bestyrelsen haft fokus på at tænke fremad.

Bestyrelsen har fokuseret på de visioner og mål, som vi har sat for Tørring Kraftvarmeværk.

En af bestyrelsens visioner er, at Tørring Kraftvarmeværk skal blive Hedensted Kommunes billigste varmeleverandør. Det er vi ikke endnu, men vi arbejder på det.

Den konkrete plan for, hvordan den vision bliver opfyldt, er i øvrigt ret simpel.

Vi skal være flere forbrugere, der er med til at betale de faste omkostninger. Jo flere forbrugere – jo billigere bliver det for den enkelte.

En af forudsætningerne for, at visionen om at blive Kommunens billigste varmeleverandør kan blive en realitet er, at vi får MANGE flere forbrugere.

Derfor har vi i 2021 udvidet Kraftvarmeværkets forsyningsområde med gaderne i Dyrekvarteret og udstykningen af Follerupgård.

Antallet af forbrugere er i årets løb steget med 85 fra 1.150 til 1.235.

Inden længe går gravearbejdet i gang på den sidste del af Vongevej, og hele Slårupvej bliver forsynet med fjernvarme.  Forventet tilskud fra Energistyrelsen på 100.000 kr.

Vi har desuden et godkendt projektforslag klar, så vi i fremtiden også kan forsyne det nye Egholm Park med fjernvarme, og gravearbejdet kan snart begynde.

Betingelsen for, at vi kan få lov til at begynde gravearbejdet er, at Hedensted Kommune har godkendt et Projektforslag for det nye forsyningsområde.

Forudsætningen for, at Kommunen må godkende et Projektforslag er, at hele projektet skaber positiv samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og brugerøkonomi.

På en anden måde sagt, betyder det, at projektet ikke bliver gennemført, hvis det pålægger de eksisterende forbrugere yderligere omkostninger. Dette har vi selvfølgelig professionelle rådgivere til at sørge for bliver overholdt.

Udover projektet på Slårupvej og Egholm Park, har vi fået en henvendelse fra 172 borgere i Ølholm, der gerne vil kobles på Tørrings Fjernvarme.

Vi har allerede fået tilkendegivelser nok til, at et projektforslag er blevet forhånds godkendt af Hedensted Kommune. Vi afventer pt svar fra Energistyrelsen om vi får del i en stor tilskudspulje på samme måde, som vi fik det på Dyrevejene. Vi har modtaget tilsagn om 3,8 mio den 21/2.

På vej mod Ølholm kommer vi forbi Torvegade, hvor der er 112 potentielle forbrugere, hvor vi kan søge i samme tilskudspulje hos Energistyrelsen.

Projektet forventer vi, at skulle i gang med hurtigst muligt. Der er potentielt 428 nye forbrugere i Ølholm, hvoraf vi forventer de 300 skal kobles på.

Bestyrelsen har også taget det lange sigte frem, og arbejder med en vision, der omfatter fjernvarme til Aale, Hjortsvang og Vonge.

Derudover forhandler vi i øjeblikket med varmeværkerne i Rask Mølle og Uldum om et samarbejde. Hvad det fører til, ved vi ikke endnu, men formålet med et eventuelt samarbejdet er, at det skal være til økonomisk fordel for alle tre værker.

Med et meget større varmebehov i sigte, er vi gået i gang med at planlægge at udvide udgangseffekten på værket.

Vi har allerede en godkendelse til at udvide med en større varmepumpe på Hjertestien.

Vi ser på muligheden for at investere i en ekstra træpille kedel.

For at udnytte de store udsving på el-markedet ser vi på indkøb af en stor elkedel, der kan fylde vore tanke op med varmt vand, når elpriserne dykker.

Derudover får vi brug for noget mere tank kapacitet for at optimere varmeplanlægningen.

Meget at af dette vil næstformand i bestyrelsen, Michael, komme ind på, når han præsenterer Bestyrelsens investeringsplan.

Det er bestyrelsen håb, at denne beretning viser, at 2021 har været et godt og stabilt år for Tørring Kraftvarmeværk, og at Bestyrelsen arbejder med langsigtede visioner og mål, der har som eneste formål, at Værket udvikler sig til gavn for andelshavere og forbrugerne. 

Der skal til slut lyde en tak til bestyrelsen for et godt og meget konstruktivt samarbejde i 2021, og en stor tak til andelshavere og forbrugere for den opbakning, som vi mærker er langt stærkere end tidligere.

 

Bestyrelsesformand 

Mads Damgård 

 

Generalforsamling

Her kan du finde alle relevante dokumenter fra generalforsamlingen 5. april 2022

Årsrapport 2021