Planforhold

Naboer til projektet

Der vil være relativ få nære naboer til projektet. Afhængig af hvilken vindmølle placering der vælges, så vil der fra nærmeste vindmølle til kanten (nærmeste byskilt) af Ølholm by være ca. 548 til 632 meter og fra kanten (nærmeste byskilt) af Tørring by vil der være ca. 1.029 til 1.149 meter. Der vil være ca. 447 til 632 til nærmeste beboelse. Den nærmeste nabo til solcellerne, vil være ca. 20 til 202 meter fra kanten af solcelleanlægget.

Projektet vil overholde alle retningslinjerne i forhold til afstande, støj samt skygge til naboer.

 

 

Hvis en bolig ligger indenfor 6 x vindmøllernes totalhøjde svarende til 900 meter fra nærmeste vindmølle, kan ejeren gebyrfrit søge erstatning for værditab på ejendommen. Det vil være gældende for alle ejendomme, der ligger imellem den orange og den blå linje. For boliger på længere afstand, kan der søges om værditabserstatning mod et gebyr.

De naboer som tilkendes værditab og hvis bolig er placeret indenfor 6 x totalhøjde fra nærmeste vindmølle, får retten til en salgsoption, hvor værdiansættelsen ligeledes fastsættes af Taksationsmyndigheden. Hvis projektet realiseres, kan salgsoptionen udnyttes i op til 1 år efter idriftsættelse af VE-anlægget. Energipark ved Tørring / Ølholm vil dermed for de naboer, der ønsker det, købe deres ejendomme til den pris, som taksationsmyndigheden har fastsat hvis dette ønskes.

Naboer som bor indenfor 4 til 8 x totalhøjden fra nærmeste vindmølle, samt 200 meter fra solcelleparken kan få udbetalt en årlig VE-bonus. VE bonus er skattefrit. Det vil være gældende for alle ejendomme som ligger indenfor den grønne linje. Beløbet er skattefrit og udbetalingerne vil blive baseret på anlæggets indtægter. Nye retningslinjer forventes at træde i kraft sommeren 2024, hvilket vil betyde at VE bonus vil svare til ca. 10.000 kW pr. nabo, men med et samlet loft på 1,5 % af anlæggets kapacitet. Den årlige udbetaling er afhængig af varierende elpriser og produktion.

Støjforhold

I henhold til vindmøllebekendtgørelsen, må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige hhv. 42 og 44 dB(A) ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s på det nærmeste udendørs opholdsareal ved en nabobeboelse i det åbne land, og 37 og 39 dB(A) ved 6 og 8 m/s på støjfølsomme områder. Tilsvarende må den lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 dB(A) ved 6 og 8 m/s indendørs i nabobeboelserne.

Ligeledes gælder det at støjbidragene, fra både kommende og eksisterende vindmøller indregnes, så der beregnes den samlede støjpåvirkning fra vindmøller ved alle nabobeboelser, medmindre afstanden mellem de kommende og eksisterende vindmøller er så stor, at støjbidraget fra de kommende vindmøller er 15 dB(A) lavere end støjbelastningen fra de eksisterende vindmøller hos nabobeboelserne (”15 dB(A) reglen”). VE ordning afstanr.

Skyggekast

Når solen skinner, vil vindmøller, ligesom andre strukturer, kaste skygger på deres omgivelser. Skyggekast fra vindmøller opstår, når deres vinger roterer og passerer foran solen, hvilket skaber korte øjeblikke af skygge, som opfattes som blink. Ifølge Miljøministeriets vejledning om planlægning og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller bør skyggekast på naboejendomme ikke overstige 10 timer årligt. Denne grænse beregnes som den reelle skyggetid, justeret for vindstille perioder, overskyede dage og den gennemsnitlige vindretning i Danmark.

Selvom en bolig ifølge det nedenstående kort teoretisk set kan modtage mere end 10 timers udendørs skyggekast årligt, skaber dette ikke problemer. Vindmøllerne, der forårsager skyggekastet, vil nemlig være udstyret med et skyggestyringssystem. Dette system sikrer, at vindmøllerne standses i perioder med skyggekast over en specifik bolig, så den faktiske skyggepåvirkning ikke overstiger 10 timer om året for den pågældende bolig.

Støjforhold

Alle støjgrænser vil kunne overholdes. I henhold til vindmøllebekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige hhv. 42 og 44 dB(A) (de røde ringe) ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s på det nærmeste udendørs opholdsareal ved en nabobeboelse i det åbne land, og 37 og 39 dB(A) (de blå ringe) ved 6 og 8 m/s på støjfølsomme områder.

Lavfrekvent støj

Alle lavfrekvent støjgrænser vil kunne overholdes. I henhold til vindmøllebekendtgørelsen må lavfrekventstøj fra vindmøller ikke overstige 20 db(A) ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Der er samme støjkrav for støjfølsomarealer og nabobeboelse i det åbne land. Den lavfrekvendte støj måles til modsætning fra den almindelige støj indenfor i bygningerne. Se kort til højre.

Støj fra solcelleparken

Solcellerne genererer ingen støj i sig selv. Der kan forekomme en svag summen fra invertere og transformatoren. Dette kræver at man står ved siden af dem.

Skyggekast ved vindmøllen

Kortet til højre, viser en beregning af skyggepåvirkningen i området fra de 3 vindmøller.

Der vil blive etableret skyggestop på de møller der giver skyggekast på ejendommene beliggende Sattrupvej 2 og 6 samt Ellingvej 44 og 46. Dermed sikres det, at der ikke bliver nogle ejendomme som vil få mere end 10 timers skyggekast om året.

  • Gul – 25 timers skyggekast årligt 

  • Rød – 10 timers skyggekast årligt 

  • Grøn – 5 timers skyggekast årligt 

  • Turkis – 0 timers skyggekast årligt. Beplantning rundt om solcellearealet

Beplantningen rundt om solcellearealet vil leve op til Hedensted Kommunes retningslinjer og bestå af en blanding af hjemmehørende arter af træer og buske kombineret med lav busk- og bundbeplantning, så anlæggende dækkes fuldt. Beplantningen vil efter 5 vækstsæsoner fremstå sammenhængende og dækkende. Etableringen foretages med 60-80 cm høje planter, og der udskiftes, hvis enkelte planter går ud efter etablering.

//