Bestyrelsesarbejde hos et kraftvarmeværk

I en bestyrelse for et kraftvarmeværk varetages flere vigtige opgaver og ansvarsområder, som sikrer selskabets sunde drift og udvikling. Opgaverne kan variere afhængigt af selskabets størrelse, struktur og marked, men generelt inkluderer arbejdet i bestyrelsen følgende:

Den nuværende bestyrelse hos Tørring Kraftvarmeværk.

 • Strategisk planlægning: Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi for kraftvarmeværket. Dette omfatter beslutninger om investeringer, udviklingsprojekter, ekspansion, samt hvordan selskabet positionerer sig i forhold til konkurrenter og i forhold til den grønne omstilling.
 • Tilsyn med ledelsen: Bestyrelsen har ansvaret for at ansætte, evaluere og om nødvendigt afskedige den øverste ledelse (typisk direktøren eller administrerende direktør). De holder ledelsen ansvarlig for at udføre de strategier og mål, bestyrelsen har fastsat.
 • Økonomisk overvågning: Bestyrelsen skal overvåge selskabets finansielle sundhed, hvilket inkluderer godkendelse af budgetter, finansielle rapporter og investeringsplaner. De skal sikre, at selskabet drives økonomisk forsvarligt.
 • Risikostyring: Identificering og styring af potentielle risici for selskabet er en vigtig del af bestyrelsens arbejde. Dette kan omfatte alt fra finansielle risici til operationelle, juridiske og miljømæssige risici.
 • Overholdelse af lovgivning og regulativer: Bestyrelsen skal sikre, at kraftvarmeværket overholder gældende lovgivning og regulativer, herunder miljølovgivning, energilovgivning og selskabslovgivning.
 • Interessevaretagelse: Bestyrelsesmedlemmer repræsenterer ofte selskabet i forhandlinger med myndigheder, partnere, leverandører og kunder. De spiller en vigtig rolle i at opbygge og vedligeholde relationer til selskabets interessenter.
 • Sikring af etik og bæredygtighed: Bestyrelsen bør sikre, at selskabet opererer etisk korrekt og med en bæredygtig tilgang, både i forhold til miljøet og samfundet.

Bestyrelsens arbejde kræver en god forståelse af både den specifikke industri og generel forretningsdrift, samt evnen til at tænke strategisk og handle i selskabets bedste interesse. Samarbejde og effektiv kommunikation inden for bestyrelsen og med ledelsen er også afgørende for at sikre selskabets succes.

Bestyrelsen hos TKVV

For at være medlem af bestyrelsen i Tørring Kraftvarmeværk (TKVV) kræves det primært, at man er andelshaver i selskabet. Medlemmer vælges direkte på generalforsamlingen, og der stilles ikke specifikke krav til deres kvalifikationer ud over det. Dog er der en række forventninger og ønsker til bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer og engagement:

Generelle forventninger:

 • Deltagelse: Det forventes, at medlemmer deltager i cirka 8-10 møder årligt, der typisk afholdes på hverdagsaftener, samt i et årligt heldags strategi-seminar.
 • Forberedelse og bidrag: Medlemmer bør møde velforberedte til møderne og bidrage aktivt. Beslutninger træffes på et oplyst grundlag, hvilket understreger vigtigheden af god forberedelse.
 • Uddannelse: Der forventes en vilje til at dygtiggøre sig inden for fjernvarme og bestyrelsesarbejde, hvilket kan indebære deltagelse i relevante kurser.
 • Overholdelse af forretningsorden: Det er vigtigt, at forretningsordenen overholdes, og at debatten om beslutninger forbliver saglig.

Ønskede kvalifikationer:

 • Bred vifte af kvalifikationer: En diversificeret bestyrelse med en bred vifte af kvalifikationer er at foretrække.
 • Branchekendskab: Det er en fordel at have kendskab til fjernvarmebranchen.
 • Økonomiforståelse: Grundlæggende forståelse for økonomi, herunder evnen til at læse og forstå budgetter og regnskaber, er en fordel.
 • Bestyrelseserfaring: Tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde ses som en fordel.

Specifikke forventninger til Formandskabet:

 • Mødedeltagelse: Formanden og næstformanden deltager i de samme møder som andre bestyrelsesmedlemmer, plus yderligere 8-10 formandsmøder til forberedelse.
 • Eksterne møder: Formanden har en række eksterne forpligtelser, herunder møder med kommunen, andre værker, erfagrupper, revisorer og rådgivere.
 • Finansiel overvågning: Formanden har adgang til og monitorerer selskabets bankkonti.
 • Tæt kontakt til direktøren: En god og tæt kommunikation med direktøren er essentiel.
 • Adskillelse af roller: Formanden skal kunne skelne mellem bestyrelsesarbejde og den daglige drift.

 

 

Sammenfattende forventes bestyrelsesmedlemmer i Tørring Kraftvarmeværk at vise et højt engagement, være villige til at udvikle deres kendskab til branchen og bidrage konstruktivt i bestyrelsesarbejdet. Formanden har yderligere ansvar, der kræver et dybere engagement og en bredere forståelse for både selskabets drift og relationer til eksterne parter.

 

Der arbejdes med selskabets visioner hvert år:

 • Leverer varme uden mærkbare afbrydelser - altid nemt og bekvemt
 • Har en bred vifte af varmekilder
 • Vi investerer i fremtidens teknologi
 • Vi opnår den bedste pris gennem et større fællesskab
 • Vi opretholder et højt serviceniveau
 • Vi har kompetente medarbejdere
 • Vi har åben og ærlig kommunikation

Du kan læse mere om visionerne her.

 

//