Generalforsamling d. 22. september 2021

30. august 2021

Generalforsamling d. 22. september 2021

 

Vi holder generalforsamling. Se alle vigtige informationer her.

Husk tilmelding via værkets tlf. 7580 1955 eller via mail: info@tkvv.dk, senest den 20. september, så vi sikrer god plads til alle.

På valg til bestyrelse er: Mads Damgaard, Anders Pedersen og Anette Lak Rasmussen (modtager genvalg).

Gudenåcenteret Kirkevej 10
7160 Tørring

kl. 19.30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplaner for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen 
 7. Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor 
 11. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A i hænde senest den 12. september kl. 19.30.

 

//